Tuesday, August 16, 2011

The Most Important Teachings of Philosophy

I will list here some of the most important teachings of philosophy that I hope all people (or at least my students) to learn. They are not in a particular order.
 • It is most important to learn to cope with epistemic (and other) uncertainty, acknowledging this uncertainty. The feeling of certainty is only psychological and it is an epistemic error. The absolute truth cannot be attained, or even if it can, it is methodologically better to assume that it cannot.
 • In addition to known alternatives there are other possible choices. You can also invent new options yourself.
 • Aspire to remember all your sources (what have you adopted and from where). That means not only books and movies, but also other people, from whom you have adopted opinions.
 • It is important to learn the difference between yourself and the beliefs and opinions you hold (for now). You should not identify with any belief, belief system, or even a way of thinking. Identities are separate from your self, and exchangeable. The Self is a matter of definition. Identities are rarely rationally chosen.
 • Critical thinking does not mean being critical of others or of their works. It means being rational, and so also giving critical praise when it is due.
 • Criticism is best to be formulated as a question. That will teach also (epistemic) humility. Criticism is very probably erroneous as well, which is worth remebering.
 • The Principle of Benevolent Interpretation: Interpret others as if they were ethically, intellectually, and epistemically excellent.
I hope to continue this list later.

Filosofian tärkeimmät opetukset

Listaan tähän jotain tärkeimpiä filosofisia opetuksia, joita toivon kaikkien (ainakin oppilaideni) oppivan. Ne eivät ole missään erityisessä tärkeysjärjestyksessä.
 • Tärkeintä on oppia tulemaan toimeen tiedollisen (ja muunkin) epävarmuuden kanssa, tämä epävarmuus tiedostaen. Varmuuden tunne on vain psykologista ja se on tiedollinen virhe. Absoluuttista totuutta ei voi saavuttaa, tai vaikka voisikin, on menetelmällisesti parempi olettaa että ei voi.
 • Tiedettyjen vaihtoehtojen lisäksi on myös muita mahdollisia vaihtoehtoja. Uusia vaihtoehtoja voi myös keksiä itse.
 • Pyri muistamaan kaikki lähteesi (mitä olet mistäkin omaksunut). Siis ei vain esimerkiksi kirjat tai elokuvat, vaan myös toiset ihmiset, joilta olet omaksunut käsityksiä.
 • On tärkeä oppia ero itsen ja (toistaiseksi) kannattamiensa käsitystensä ja uskomustensa välillä. Ei pidä samastaa itseä ja jotain tiettyä uskomusta, uskomusjärjestelmää, tai edes ajattelutapaa. Identiteetit ovat itsestä irrallisia ja vaihdettavia. Itse on määrittelykysymys. Identiteetit ovat harvoin rationaalisesti valittuja.
 • Kriittinen ajattelu ei tarkoita kritisoimista. Se tarkoittaa rationaalisuutta, eli myös kriittistä kehumista silloin kun se on perusteltua.
 • Kritiikki on paras muotoilla kysymykseksi. Se opettaa myös (tiedollista) nöyryyttä. Myös kritiikki on hyvin todennäköisesti virheellistä, mikä on syytä muistaa.
 • Hyväntahtoisen tulkinnan periaate: Pyri tulkitsemaan toisia niinkuin he olisivat eettisesti, älyllisesti ja tiedollisesti erinomaisia.
Toivottavasti jatkan tätä luetteloa vielä myöhemmin.